Hotararea 3/2013 privind evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica

psiholog colegiul psihologilor atestat libera practica

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 24 octombrie 2013

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA

Avand in vedere dispozitiile art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania,
in temeiul dispozitiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 788/2005, cu completarile ulterioare,
Comitetul director al Colegiului Psihologilor din Romania hotaraste:

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1
(1) Evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica, denumiti in continuare psihologi, se realizeaza printr-un sistem mixt de evidenta, prin utilizarea registrelor profesionale realizate potrivit anexelor nr. 1-3, si a etichetelor de tip timbru, denumite in continuare timbre profesionale, realizate potrivit anexei nr. 4.

(2) Registrele si timbrele profesionale nu pot fi instrainate de catre psihologi in niciun fel si nu pot fi lasate in paza juridica a altor persoane.
(3) Evidenta si securizaea activitatii profesionale a psihologilor este obligatorie, in conditiile stabilite de catre Colegiul Psihologilor din Romania, denumit in continuare Colegiu.
(4) Actele profesionale materiale, contractele de prestari de servicii psihologice si corespondenta psihologilor se semneaza de catre acestia si se certifica prin utilizarea parafelor profesionale si a stampilelor formelor independente de exercitare a profesiei de psiholog.

Capitolul II – Registrele profesionale

Art. 2
(1) Psihologii care isi exercita profesia prin formele independente prevazute in Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, denumita in continuare lege, sunt obligati sa realizeze si sa organizeze urmatoarele registre profesionale:
a) registrul de evidenta a actelor profesionale, realizat in mod obligatoriu atat pe suport hartie, cat si pe suport electronic, prevzut in anexa nr. 1;
b) registrul de evidenta a contractelor de prestari de servicii psihologice, prevazut in anexa nr. 2;

c) registrul general de evidenta a corespondentei profesionale, prevazut in anexa nr. 3.
(2) Documentul specificat la alin. (1) lit. a) este obligatoriu pentru toate formele de exercitare a profesiei, intocmindu-se intr-un termen de maximum 30 de zile de la data infiintarii formei de exercitare a profesiei.
(3) Documentul specificat la alin. (1) lit. a) se realizeaza si se organizeaza zilnic, indiferent daca psihologul are statut de titular sau de angajat in cadrul unei forme de exercitare a profesiei, pentru toate actele profesionale realizate.
(4) La data finalizarii activitatii profesionale, documentul prevazut la alin. (1) lit. a) se inchide si se arhiveaza in cadrul formei de exercitare a profesiei de psiholog, unde a fost realizata activitatea profesionala, psihologul obtinand in mod obligatoriu o dovada privind inchiderea registrelor, cu mentionarea numarului de inregistrati de la data inceperii si pana la data incetarii activitatii profesionale.
(5) Registrele profesionale se pastreaza de catre psihologii titulari la sediile formelor independente de exercitare a profesiei si se prezinta in mod obligatoriu in vederea controlului profesional, cu respectarea principiului confidentialitatii de catre psihologii cu atributii de control profesional.
(6) Registrele profesionale prevazute la alin. (1) se imprima pe suport hartie potrivit modelelor publicate pe site-ul www.copsi.ro, cartile fiind numerotate si securizate prin aplicarea parafei sau stampilei, precum si a semnaturii psihologilor care le intocmesc, pe ultima fila a acestora.

Art. 3
(1) Activitatile psihologice furnizate de catre psihologii salariati/numiti in functie pentru personalul institutiei angajatoare sau pentru persoanele institutionalizate la entitatea angajatoare sunt evidentiate in registrul profesional prevazut la art. 2 alin. (1) lit. a), cu respectarea standardelor de calitate in serviciile psihologice referitoare la normele de examinare psihologica. Actele emise in baza acestor activitati psihologice nu sunt supuse obligatiei timbrarii profesionale, acestea avand regim de uz intern. Psihologii salariati/numiti in functie nu pot furniza servicii psihologice catre terti, ca urmare a calitatii ce reiese din raporturile individuale de munca/de serviciu cu entitatile angajatoare, altele decat cele care au calitatea de furnizori de servicii psihologice.
(2) Activitatile de consiliere psihologica, inclusiv consiliere logopedica, si de psihoterapie se evidentiaza numai prin inscriere in registrele profesionale.

Art. 4
(1) Registrele profesionale prevazute la art. 2 alin. (1) se realizeaza pe suport hartie, de dimensiunea standardizata A4, format landscape, avand paginile numerotate in ordine crescatoare, legate in carti de 100 sau 200 de file.
(2) Registrele profesionale prevazute la art. 2 alin. (1), printate dupa modelele prezentate pe site-ul www.copsi.ro, se numeroteaza si se leaga de catre psihologi, urmand ca pe ultima fila, pe verso, sa fie inscrise numarul de pagini si data numerotarii fiecarui registru profesional.
(3) In domeniul apararii si sigurantei nationale, registrul de evidenta al actelor profesionale, utilizat de catre psihologii salariati/numiti in functie, se intocmeste potrivit modelelor aprobate de institutia angajatoare.
(4) Registrele profesionale organizate de catre psihologi sau de catre formele independente de exercitare a profesiei pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se inchid pana la sfarsitul zilei de 31 octombrie 2013, fiind inscrisa mentiunea „INCHIS” dupa ultima rubrica completata, nemaifiind posibila continuarea evidentei. Registrele profesionale organizate in conditiile prezentei hotarari se deschid cu numarul 1A, pana la sfarsitul anului curent, fara a continua numerotarea din registrele profesionale realizate anterior intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(5) Registrele profesionale se organizeaza anual, chiar daca sunt constituite din una sau mai mule carti, indiferent de numarul de pagini al acestora, potrivit alin. (1).
(6) Registrele profesionale prevazute la art. 2 alin. (1) se pastreaza si se arhiveaza de catre psihologi in conditiile prevazute la art. 47 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 788/2005, cu completarile ulterioare, denumite in continuare norme.

Capitolul III – Timbrele profesionale

Art. 5
(1) Actele profesionale emise de catre psihologi sunt inregistrate in registrele profesionale si se securizeaza prin aplicarea in mod obligatoriu a timbrelor profesionale.
(2) Prin acte profesionale se intelege toate actele emise de catre psiholog, ca rezultat al activitatii sale profesionale, in urmatoarele forme: aviz psihologic, raport de evaluare psihologica, raport de expertiza psihologica sau alte acte materiale prin care se emit concluziile evaluarilor psihologice.
(3) Actele profesionale prevazute la alin. (2) sunt valabile numai in conditii de securizare, respectiv prin lipirea unui timbru profesional, in partea dreapta a actului profesional emis, deasupra caruia se aplica in mod obligatoriu, prin imprimare, stampila formei independente de exercitare a profesiei.
(4) Timbrul profesional care a fost utilizat pentru un act profesional emis nu mai poate fi folosit pentru un alt act profesional. Utilizarea repetata a unui timbru profesional constituie abatere disciplinara.

Art. 6
(1) Seria si numarul de pe timbrul profesional aplicat pe actul emis de catre furnizorul de servicii psihologice se inregistreaza in mod obligatoriu, in ordinea emiterii, cronologic, in registrele profesionale prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a). In cazul in care timbrul profesional are matca, continand serie si numar, aceasta se lipeste in registrul profesional prevazut la art. 2 alin. (1) lit. a).
(2) Actele profesionale sunt securizate prin aplicarea timbrelor profesionale, continand marca „Colegiul Psihologilor din Romania”, realizata potrivit anexei nr. 4.

Art. 7
(1) Timbrele profesionle se distribuie catre psihologi doar de catre Colegiu, in baza unui sistem de comanda si expeditie, coordonat de un birou unic din cadrul Departamentului juridic si de comunicare, prin intermediul filialelor teritoriale.
(2) Timbrele profesionale se comanda de catre fiecare psiholog care isi exercita profesia printr-o forma independenta de exercitare a profesiei printr-un sistem electronic on-line, administrat de catre Colegiu.
(3) Timbrele profesionale se pot comanda inainte de inceputul lunii in care urmeaza sa fie utilizate, in conditiile stabilite de catre Colegiu.
(4) Comercializarea timbrelor profesionale de catre alte persoane decat cele autorizate de Colegiu si utilizarea acestora in alte scopuri decat pentru emiterea actelor profesionale sunt interzise. Fapta psihologului care instraineaza in orice fel timbrele profesionale constituie abatere disciplinara.
(5) Responsabilitatea pentru achizitia, utilizarea/neutilizarea timbrelor profesionale, respectiv pentru evidenta profesionala este in sarcina psihologului care a prestat serviciile psihologice si care a emis actul profesional, sub parafa si semnatura personala.
(6) Contravaloarea cheltuielilor privind achizitia timbrelor profesionale pentru angajati cade in sarcina formelor independente de exercitare a profesiei, in raport cu norma de munca.

Art. 8
(1) Timbrele profesionale se comanda si se achizitioneaza numai de catre titulari sau psihologi angajati ai formelor independente de exercitare a profesiei de psiholog, certificate de catre Colegiu si active din punct de vedere fiscal.
(2) Achizitionarea timbrelor profesionale se realizeaza potrivit necesarului formei independente de exercitare a profesiei, raportat la timpul de munca al titularului sau angajatului, fara a putea depasi numarul de maximum 48 de ore/saptamana, potrivit Codului muncii.
(3) Norma medie a actelor profesionale emise zilnic de catre un psiholog este de 8 (opt), raportate la orele de munca, fara a putea depasi un numar de maximum 48 de ore/saptamana, in conditiile legislatiei muncii.
(4) Numarul minim sau maxim de timbre profesionale ce paote fi comandat se stabileste prin dispozitie a presedintelui Colegiului.
(5) Psihologii pot comanda in fiecare luna un numar de timbre profesionale pentru o perioada de cel mult o luna calendaristica, raportat la norma de munca. Timbrele profesionale achizitionate, care nu au fost utilizate in anul curent, nu mai pot fi utilizate in anul urmator, psihologii fiind obligati sa efectueze o comanda in functie de necesarul previzionat.
(6) Timbrele profesionale care nu se utilizeaza in anul curent se arhvieaza de catre psihologii care le-au achizitonat, fiind interzisa distrugerea sau instrainarea acestora.

Capitolul IV – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 9
(1) In cazul neutilizarii timbrelor profesionale in luna curenta, acestea pot fi utilizate si in perioada urmatoare, pana la sfarsitul anului curent, cu respectarea conditiilor de inregistrare prevazute in prezenta hotarare.
(2) Emiterea de catre psihologi a actelor profesionale fara aplicarea timbrelor profesionale, fara aplicarea parafei profesionale a psihologului examinator si fara aplicarea stampilei formei independente de exercitare a profesiei constituie abatere disciplinara.
(3) Neinregistrarea actelor profesionale, a seriei si a numarului inscris pe timbrul profesional sau fara a se aplica matca timbrului profesional in registrul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. a) constituie abatere disciplinara.
(4) Cheltuielile pentru achizitia registrelor profesionale prevazute la art. 2 alin. (1) si a timbrelor profesionale reprezinta cheltuieli cu achizitia materialelor consumabile pentru exercitarea profesiei, deductibile fiscal in conditiile legislatiei specifice.
(5) Sistemul electronic de comanda a timbrelor profesionale, pretul de achizitie, sistemul de arondare pentru expedierea si ridicarea comenzilor, precum si actele de punere in aplicare si de detaliere a prezentei hotarari privind evidenta profesionala a psihologilor se aproba prin dispozitia presedintelui Colegiului.
(6) Dispozitiile art. 8 privind normarea profesionala pot fi detaliate in conditiile specialitatii profesionale, potrivit hotararii Comitetului director privind aprobarea standardelor de calitate in serviciile psihologice, pe baza propunerilor comisiilor aplicative, pana la data de 15 decembrie 2013. Pana la data de 1 iulie 2014 Comitetul director aproba ghidurile de bune practici in specialitatile profesionale.

Art. 10
(1) De la data de 1 noiembrie 2013, evidenta actelor profesionale prin registrele profesionale se realizeaza potrivit procedurilor si conditiilor prevazute in prezenta hotarare, utilizarea timbrelor profesionale fiind obligatorie incepand cu data de 1 ianuarie 2014. Timbrele profesionale ce urmeaza a fi utilizate in luna ianuarie 2014 pot fi comandate de catre psihologi incepand cu data de 18 noiembrie 2013.
(2) Pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Colegiul informeaza institutiile publice si alte entitati interesate cu privire la noile conditii privind evidenta si securizarea actelor profesionale ale psihologilor.
(3) Nerespectarea dispozitiilor prezentei hotarari, cu privire la evidenta profesionala a psihologilor, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza in conditiile legii.
(4) Prezenta hotarare este emisa pentru punerea in aplicare si detalierea prevederilor legii.
(5) Prezenta hotarare intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Patea I.

Art. 11
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ANEXELE 1-4